Algemene Verkoopvoorwaarden

Bij wijze van commerciële garantie verzekert Cash Converters de herstelling, de vervanging of de terugbetaling van elk verkocht tweedehandsvoorwerp gedurende een periode van een jaar na aankoopdatum, zonder rekening te houden met de wettelijke voorziene uitzonderingsregels voor tweedehandsgoederen en zonder toepassing van een prijsvermindering ten gevolge de devaluatie van het goed, onder de enige voorwaarde dat het voorwerp niet overeenstemt met de normale verwachting in het gebruik ervan.

1. De verkochte producten en goederen zijn tweedehands, behalve andere vermelding. De koper gaat akkoord met de daaruit vloeiende gevolgen, onder andere hun gebeurlijke slijtage en ouderdom
2. Alle klachten betreffende de zichtbare gebreken van het aangekochte product of goed moeten geformuleerd worden binnen de 7 dagen volgend op het ogenblik van ontvangst in onze vestigingen.
3.

Behalve bij die producten of goederen die verkocht worden met de uitdrukkelijke vermelding « zonder garantie », vervalt de  in de aanhef van deze Verkoopsvoorwaarden omschreven commerciële garantie na een periode van 1 jaar.

4. Als de garantie geldt, zal al naargelang de omstandigheden worden overeengekomen het artikel te herstellen, te vervangen of terug te betalen middels een waardebon of, indien de consument dat verkiest, contant. 
5. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is Cash Converters niet verplicht tot enige schadeloosstelling voor  onvoorzienbare indirecte schade aan de koper of aan eventuele derden.
6. De  in de aanhef van deze Verkoopsvoorwaarden omschreven commerciële garantie gedurende 1 jaar  doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument zoals voorgeschreven door de Wet van 1 september 2004. Naast de commerciële garantie verzekert Cash Converters, overeenkomstig artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, op voorwaarde dat de consument Cash Converters op de hoogte gebracht heeft van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld
7.

Alle klachten relatief aan eventuele verborgen gebreken van en aan het aangekochte product, moeten schriftelijk worden gemeld met een duidelijke omschrijving van de aard van het defect en de motivatie van de klacht, en dit binnen een periode van uiterlijk twee maanden nadat het gebrek werd ontdekt.

8.

Van de commerciële garantie en van de verplichting tot overeenstemming worden uitgesloten: alle defecten en fouten die het gevolg zijn van slordigheid, foute manipulatie of onhandig gebruik, of van ouderdom of normale slijtage van het artikel, evenals artikels verkocht met de vermelding « zonder garantie » (de koper wordt ervan verwittigd dat deze artikels hun gewone functie niet meer vervullen).

9.

Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijke arrondissement waar de vestiging zich bevindt.

10. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van elke verkoopovereenkomst. Een exemplaar ervan is ter beschikking in de winkel.