Wettelijke vermeldingen

Deze site is eigendom van de maatschappij CASH CONVERTERS BELGIUM NV

Maatschappelijke zetel : Jubelfeestlaan 71/3 – 1080 Brussel
Exploitatiezetel : Industriestraat 3 - 1400 Nijven
Tel 067/21.70.78

Ondernemingsnummer :
BE 0807.776.804

Intellectuele eigendom

Alle gegevens en informatie die deze site bevat, zijn onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht en de rechten op de intellectuele eigendom. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten met betrekking tot deze site zijn de exclusieve eigendom van CASH CONVERTERS BELGIUM Belgium. De volledige of gedeeltelijke reproductie van de documenten op de site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke en privégebruiksdoeleinden ; elke reproductie of elk gebruik van kopieën gerealiseerd voor andere doeleinden is strikt verboden en kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging door CASH CONVERTERS BELGIUM.

Logo’s en merken

De naam en de logo’s CASH CONVERTERS zijn gedeponeerde namen en merken, beschermd door nationale en internationale wetten.

Informatie gepubliceerd op de site

CASH CONVERTERS BELGIUM stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle informatie verstrekt door haar site juist en up-to-date is. CASH CONVERTERS BELGIUM kan echter niet garanderen dat de informatie die de site bevat volledig, precies, juist, gedetailleerd en foutloos is. CASH CONVERTERS BELGIUM behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en zonder voorafgaand bericht te verbeteren of te wijzigen.

Les photos, images et descriptions de produits publiées sur ce site ne sont pas contractuelles. CASH CONVERTERS BELGIUM décline toute responsabilité concernant les informations disponibles sur son site et l’utilisation qui peut être faite des informations contenues sur ce site ou obtenues en réponse à une question posée par le biais de ce site. En aucun cas, CASH CONVERTERS BELGIUM ne pourra être tenu pour responsable dDe foto’s, beelden en beschrijvingen van producten gepubliceerd op deze site zijn niet contractueel. CASH CONVERTERS BELGIUM kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de informatie beschikbaar op haar site en voor het gebruik dat gemaakt kan worden van de informatie verstrekt op deze site of verkregen als antwoord op een vraag gesteld door middel van deze site. CASH CONVERTERS BELGIUM kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook, direct of indirect, die voort zou komen uit het gebruik van deze site of met betrekking tot deze site.

Prijzen

De prijzen vermeld op de site kunnen gewijzigd worden door de eigenaar van de site, op elk moment en zonder voorafgaand bericht.

Toegang tot de site

Wij kunnen niet garanderen dat de werking van de site ononderbroken is en foutloos verloopt. Wij zijn slechts gebonden door een middelenverbintenis wat de werking en de continuïteit van de service betreft. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die voortkomt uit het gebruik van onze site, welke de oorzaak ook is. Zo kunnen wij ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht, pannes en technische problemen aangaande de hardware, de programma’s en de software of het netwerk, die in sommige gevallen de opschorting of de onderbreking van de service kunnen veroorzaken.

Beveiliging

CASH CONVERTERS BELGIUM kan niet garanderen en garandeert ook niet dat de server waarop de site gehost is, gevrijwaard is van virussen en dat de bestanden die gedownload kunnen worden via deze website of via elke andere site van derden, vrij zijn van virussen of fouten in de werking. In de mate waarin virussen via Internet verspreid kunnen worden, raden wij de gebruikers aan om de nodige maatregelen te nemen om hun computer te beschermen tegen indringers en tegen alle technische problemen die de onderdelen van de computer of de gegevens die erop opgeslagen zijn, kunnen beschadigen. CASH CONVERTERS BELGIUM of één van haar gefranchiseerde winkels kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zich voor kan doen tijdens de verbinding met of het surfen op de site.

Toepasselijk recht

De huidige site is onderworpen aan het Belgisch recht en de bevoegde rechtbanken zijn de Belgische rechtbanken.